Postęp prac

Kontrakt jest w fazie projektowania. Szczegółowy postęp robót zostanie zamieszczony po rozpoczęciu robót budowlanych.

Wykaz zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  5. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  6. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  7. Plan Działań Ratowniczych
  8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  9. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej

Postęp prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę na dzień 30.11.2023:

Prace Projektowe

AsortymentZaawansowanie [%]
Dokumentacja Projektowa85,00