Postęp prac

Wykaz zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy:

  1. Program Zapewnienia Jakości
  2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
  3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
  4. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  5. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
  6. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
  7. Plan Działań Ratowniczych
  8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
  9. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
  10. Projekt Wykonawczy

Postęp robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę na dzień 30.04.2024:

Roboty Budowlane

AsortymentZaawansowanie [%]
Roboty Przygotowawcze38,00
Roboty Ziemne10,00
Podbudowy5,00
Nawierzchnie0,00
Roboty Wykończeniowe0,00
Urządzenia BRD0,00
Elementy Ulic6,00
Obiekty Inżynierskie11,00
Przepusty29,00
Branża Sanitarna3,00
Branża Elektroenergetyczna0,00
Branża Telekomunikacyjna0,00
Ekrany0,00