O inwestycji

W ramach inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 zakres projektu i budowy obejmuje w szczególności:

 • budowę drogi krajowej,
 • przebudowę istniejących dróg/ulic w zakresie kolizji z drogą krajową,
 • budowę dróg innych niż droga krajowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg/ulic, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 66
 • budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej nr 66 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi krajowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 • infrastrukturę dla potrzeb funkcjonowania drogi krajowej nr 66, zlokalizowanych w ciągu  drogi krajowej nr 66, w tym między innymi: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej, w tym między innymi: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego.

W zakresie przebiegu drogi krajowej nr 66 będzie zapewnione prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

 • Przekrój drogi – 1x2, klasa GP
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • Szerokość poboczy: minimum 1,5m
 • Szerokość pobocza utwardzonego - 0,5m
 • Kategoria ruchu: KR4